Шуудан илгээх

Шуудан ирлээ нэвтрүүлэгт шуудангаа илгээх