БНСУ дахь Нийгмийн Ардчилал Монголын Залуучуудын Холбоо " СОЛОНГОС ХЭЛ СУРЦГААЯ" ГРУПП-ээс Ёнсей их сургуулийн элслэтийн тухай мэдээллийг бүрэн эхээр нь орчуулан хүргэж байна.

 

YONSEI University

 

 

 

 

 1. Academic departments and programs

 2. Number of Admitted Students

 3. Qualification

 4. Admissions Procedure

 5. Application Schedule and Fees

 6. Application Requirements

 7. Important Reminders

 8. General Application Procedure

 9. Tuition and Housing Information

10. Scholarship Guidelines

11. Student Visa

12. Departmental Interviews and Performance Assessment

13. Download

 

 

1. Хичээлийн тэнхимүүд ба хөтөлбөрүүд 

 

1) Сөүл

Тэнхим

Хөтөлбөр :

- Магистр

- Доктор

- Нэгдсэн (Mагистр & Доктор.)

 

/ Тайлбар: Тухайн тэнхимийн нэр нь Монгол болон Англиар бичигдсэн бөгөөд түүний доор нь уг тэнхимдМагистр, Доктор, Нэгдсэн (Mагистр & Доктор.) - ын хөтөлбөр байгаа тохиолдолд ○ чагтаар, байхгүй тохиолдолд × чагтаар тэмдэглэсэн болно./

 

 

Солонгос хэл уран зохиол Korean Language and Literature

○ (Магистр хөтөлбөр байгаа)

○ (Доктор хөтөлбөр байгаа)

× (Нэгсдэн магистр болон докторын хөтөлбөр байхгүй)

Хятад хэл уран зохиол Chinese Language and Literature

×

Англи хэл уран зохиол

English Language and Literature

×

Герман хэл уран зохиол German Language and Literature

Франц хэл уран зохиол French Language and Literature

×

Орос хэл уран зохиол Russian Language and Literature

Түүх History

Гүн ухаан

Philosophy

Номын сан болон мэдээлэлийн шинжлэх ухаан

Library and Information Science

Сэтгэл судлал

Psychology

Эдийн засаг Economics

Хэрэглээний статистик

Applied statistics

Бизнес удирдлага

Business administration

Тооны шинжлэх ухаан

Mathematics

Физик

Physics

Хими

Chemistry

Геологийн шинжлэх ухаан

Geological science

Цаг агаарын шинжлэх ухаан

Atmospheric science

Одон орны шинжлэх ухаан

Astronomy

Хими био-молекулын технологи

Chemical and Biomolecular Engineering

Цахилгаан цахилгаан хэрэгсэлийн технологи Electrical and Electronics Engineering

Архитектурын технологи Architectural Engineering

Барилгын инженер Civil Engineering

Механик инженер Mechanical Engineering

Материалын шинжлэх ухааны технологи Materials Science and Engineering

Үйлдвэрлэлийн мэдээллийн технологи Industrial Information Engineering

Хот төлөвлөлтийн технологи Urban Planning Engineering

Мэдээллийн боловсруулалтын шинжлэх ухаан Computer Science

Нэгтгэсэн технологи Integrated Technology

×

×

×

Биологи

Biology

Био хими Biochemistry

Биотехнологи Biotechnology

Шашны номлол Theology

×

×

Улс төрийн шинжлэх ухаан Political Sciences

Төрийн захиргаа Public Administration

Социологи Sociology

Хууль Law

×

Хууль (хуулиудын мастер) Law LL.M

×

×

Хөгжим Music

×

Хувцаслалт ба нэхмэлийн Clothing and Textile

×

Хоол хүнс Foods and Nutrition

Орон сууц, дотоод засал чимэглэл Housing and Interior Design

×

Хүүхэд, гэр бүл судлал Child and Family Studies

×

Хүн хүрээлэн буй орчин ба дезайн

Human Environment and Design

×

Боловролын

Education

Бие бялдрын боловсрол

Physical Education

×

Спорт, чөлөөт цаг судлал

Sports and Leisure Studies

×

Анагаах ухаан

Medicine

×

Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан Medical Sciences

Нийгмийн эрүүл мэнд Public Health

Шүдний эмч

Dentistry

Хавсарга амьдралын шинжлэх ухаан

Applied Life Science

Сувилахуйн ухаан

Nursing

×

Эм зүй Pharmacy

Мэдээллийн боловсруулалтын шинжлэх ухааны инженер

Computational Science and Engineering

Нэгдсэн OMICS эмнэлэг биологийн шинжлэх ухаан

Integrated OMICS for Biomedical Science

Харьцуулсан утга зохиол

Comparative Literature

×

Сэтгэхүйн шинжлэх ухаан

Cognitive Sciences

Солонгос үндэстэн судлал

Korean Studies

Биоматериалын шинжлэх ухааны инженер

Biomaterial Science and Engineering

Биоинженерчлэл

Biomedical Engineering

Бүс нутаг судлал Area Studies

Солонгос хэл, мэдээлэл

Korean Language and Information

×

Техникийн бизнес удирдлага

Technology and Business Administration

×

Үг ярианы эмгэг судлал

Speech Pathology

Мэдээлэл хадгалалтын инженер Information Storage Engineering

Эмнэлгийн хууль ёс зүй

Medical Law and Ethics

Биостатистик тооцоолол

Biostatistics and Computing

×

Урлаг соёл, хүйс судлал

Culture and Gender Studies

 

Clean Technology

 

Functional Genomics

Биометр

Biometrics

×

×

Солонгосын нэгтгэл судлал

Korean Unification Studies

×

Насжилтын шинжлэх ухаан

Science of Aging

Нано шинжлэх ухаан технологи

Nano Science and Technology

Нано эмнэлэгийн ухаан

Nano Medical

Нийгмийн халамжийн бодлого

Social Welfare Policy

×

×

Шинэ эрчим хүч, тэжээлийн инженер

New Energy and Battery Engineering

Эмнэлгийн хүмүүнлэг ба нийгмийн эрүүл мэнд

Medical Humanity and Social Medicine

×

Шинжлэх ухаан технологийн бодлого Science and Technology Policy

Эм зүйн эм удирдлагын шинжлэх ухаан Pharmaceutical Medicine & Regulatory Science

*өөр хөтөлбөр дээрх мэргэжил лавлах бол http://graduate.yonsei.ac.kr энэ хаягаар сонирхож буй тэнхимээс үзээрэй

 

 

 

 

 

 

 

2)Wonju

DEPARTMENT

Program

Master's

Ph.D.

Joint(Master's & Ph.D.)

Солонгос хэл уран зохиол

Korean Language and Literature

Англи хэл уран зохиол

English Language and Literature

Түүх

History

Гүн ухаан

Philosophy

Үйлдвэрлэлийн дизайн

Industrial Design

 

Visual Communication Design

Эдийн засаг

Economics

Бизнес удирдлага

Business Administration

Удирлагын мэдээллийн ухаан

Management Information

Төрийн захиргаа

Public Administration

Хууль

Law

×

×

×

Олон улсын харилцаа

International Relations

Тооны шинжлэх ухаан

Mathematics

Физик

Physics

Хими

Chemistry

Биологийн шинжлэх ухаан технологи

Biological Science and Technology

Хэрэглээний статистик

Applied Statistics

Савлах боох арга

Packaging

Мэдээллийн боловсруулалтын ухаан

Computer Science

Хүрээлэн буй орчины инженер

Environmental Engineering

Биоинженерчлэл

Biomedical Engineering

Эрүүл мэндийн удирдлага

Health Administration

Клиникийн эмгэг судлал

Clinical Pathology

Бие махбодын эмгэг судлал

Physical Pathology

Мэргэжлийн эмчилгээний арга

Occupational Therapy

Рентген судлалын шинжлэх ухаан

Radiological Science

Анагаах ухаан

Medicine

Сувилахуйн ухаан

Nursing

×

×

Шүдний эрүүл ахуй

Dental Hygiene

×

×

Загварчлалын удирдлага

Design Management

×

×

Хувиараа эрхлэх аж ахуйн эрсдэл

Venture Entrepreneurship

×

×

 

*өөр хөтөлбөр дээрх мэргэжил лавлах бол http://graduate.yonsei.ac.kr энэ хаягаар сонирхож буй тэнхимээс үзээрэй.

 

2. Хүлээн зөвшөөрөгдсөн оюутнуудын тоо хэмжээ 

 

Хичээлийн тэнхим, хөтөлбөр тус бүрээр зөвшөөрөгдөх оюутны тоо хязгаартай.

 

3. Хязгаарлалт

 

1) Өргөдөл гаргагч нь дараах 2 нөхцөл хангасан байх:   (1) Эцэг эх 2ул солонгос улсын иргэн биш байх   (2) Хамгийн багадаа 16н жилийн боловсрол эзэмшсэн байх (бага, дунд, ахлах сургууль бүгд төгссөн байх) гадаад оронд. 2) Өргөдөл гаргагч нь хүсэж буй хөтөлбөрийнхөө дараах 2 нөхцөл хангасан байх: ※ Магистрын зэрэг хүсэгч:   (1) Магадлан итгэмжлэгдсэн коллеж юм уу их сургуулийн Баклаврын зэрэгийн дипломтой байх (эсвэл зөвшөөрөх хугацаанаас өмнө хүлээн авхаар хүлээгдэж байх).    (2) Хуулиар зөвшөөрөгдсөн баклаврын зэрэгийн боловсролын ололт амжилт.  ※ Докторын зэрэг хүсэгч:   (1) Магадлан итгэмжлэгдсэн коллеж юм уу их сургуулийн Мастерын зэрэгийн дипломтой байх (эсвэл зөвшөөрөх хугацаанаас өмнө хүлээн авхаар хүлээгдэж байх).  (2) Хуулиар зөвшөөрөгдсөн магистрын зэрэгийн боловсролын ололт амжилт. ※ Нэгдсэн (Master's & Ph.D.): Магистрын зэрэг хүсэгч-хтэй ижил

 

4. Хүлээн зөвшөөрөх үйл явц 

 

Оруулсан өргөдлийн материалын дэлгэрэнгүй нарийвчлан шалгах дээр үндэслэн зөвшөөрөх шийдвэр гардаг (хөгжимийн тэнхимээс бусад). Хэдий тийм боловч, зарим тэнхимүүд зарим эсвэл бүх хүсэлт гаргагчтай ярилцлага хийх шаардлага тавьдаг болно. 1) Өргөдөл гаргагчийн материал хянах     (a) Академийн рекорд                 (b) Сурах төлөвлөгөө     (c) Тодорхойлсон захидалүүд    (d) Тэнхимийн шаардлагатай бусад бичиг баримтууд 2) Тэнхимийн ярилцлага     (a) Өргөдөлөө оруулсны дараа тухайн тэнхимтэйгээ холбоо барина уу.     (b) Хөгжимийн тэнхим үзүүлбэрийн гүйцэтгэлийг шалгах нь ярилцлагад орсонтой ижил юм. ※ Хөгжимийн тэнхимийн сүүлийн зөвшөөрөх шийдвэр нь өргөдөл гаргагчын материал мөн үзүүлбэрийн гүйцэтгэлийн дүнгээр гардаг. Үзүүлбэрийн гүйцэтгэлийн дэлгэрэнгүйг Хөгжимийн тэнхимээс лавлана уу. ※ Улс төрийн шинжлэх ухааны тэнхим: Өргөдөл гаргагч нь ярилцлаганд орхын (нэг цаг) өмнө Англиас Солонгос руу хөрвүүлэх бичгийн шалгалт өгсөн байх шаардлагатай.

 

5. Өргөдөл гаргах хуваарь, төлбөр 

 

1) Онлайн өргөдөл гаргах хугацаа болон өргөдлийн төлбөр төлөлт: Дөрөвдүгээр сар 19 (пүрэв), 2012 09:30 ~ Дөрөвдүгээр сар 24 (мягмар) 15:00 хүртэл   

 (a) Онлайн өргөдөл гаргахад энэ http://graduate.yonsei.ac.kr хаягаар хандана уу.    

(b) Онлайн өргөдөл бөглөн дуусгаж, өргөдлийн төлбөр төлөх    

     - Магистр, Доктор, Нэгдсэн (Maгистр & Доктор) хөтөлбөрүүд: 100,000 солонгос вон        

 - Хөгжимийн тэнхимд өргөдөл гаргагч нэмэлт 52,000 солонгос воныг үзүүлбэрийн шалгалтанд зориулан төлөх ёстой.  

    (c) Өргөдөл гаргасан маягтын хэвлэсэн болон бусад шаардлагатай бичиг баримт илгээмжээр явуулах (тэнхимд нэмэлтээр шаардлагатай бичиг баримт оролцуулан)     

(d) Ёнсой сургуулийн намарын 2012 оны элсэлтийн өргөдлийн бүхий л горим нь интернетийн компаниас гадна байдаг. Ёнсэй их сургууль нь хувийн мэдээлэлийг (нэр, нийгмийн хамгаалалын дугаар, холбоо барих хэрэгсэл, академийн амжилт гэх мэт) өргөдөлийн горимоос бусад ямар нэгэн зорилгод ашигладгүй болно. Хэдий тийм боловч, бид таны хувийн мэдээлэлийг өргөдөл зөвшөөрөгдсөн тохиолдолд сургуульд ашиглана.     

(e) онлайн өргөдөл гаргах болон бусад шаардлагатай бичиг баримтын талаар өргөдөл хүлээн авах хугацааны турш энэ утсаар лавлана уу: 

         (+82) (02) 2123-4550 ∼ 4553

 

2) Өргөдлийн хэвлэсэн болон бусад шаардлагатай бичиг баримт хүлээн авах: Дөрөвдүгээр сар 19 (пүрэв), 2012 09:30 ~ Дөрөвдүгээр сар 24 (мягмар) 15:00 хүртэл (бямба, ням-д хаалттай)

   (a) Бүртгүүлсэн шуудангийн хаяг эсвэл байрнаас байр дамжсан хүргэлтийн үйлчилгээ 4/27 (бямба) 17:00д хүргэгдхэд 2012 оны намарын элсэлтэд хүчин төгөлдөр гэж үзнэ.     (b) Шаардлагатай материал дутуу оруулсан тохиолдолд хүлээн зөвшөөрөх үйл явцад оруулахгүй.

 

3) Ярилцлага: 5/ 26 (бямба), 2012

      (a) Өргөдөл гаргагч урьдчлан ярилцлагын дэлгэрэнгүйн талаар тухайн тэнхимтэй холбоо тогтоосон байх хэрэгтэй.

    (b) Ярилцлага шаардлагатай тэнхимүүдэд хязгаарлагдсан, өргөдөл гаргагч нь ярилцлагад ороогүй бол хасагдана.

    ※ Өргөдөл гаргагч нь ярилцлагад заавал орох шаардлагатай.

4) Зөвшөөрөгдсөн оюутанууд зарлах хугацаа: 

6/8 (баасан), 2012 

    энэ хаяг руу орж зарлалтай танилцна уу http://graduate.yonsei.ac.kr. 5) Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авхыг хүсвэл:      * Teл: (+82) (02) 2123-3233

 

6. Өргөдөл гаргагчийн шаардлагууд 

 

 

Өргөдлөө онлайнаар оруулсаны дараа, бүрэн бөглөсөн анкетаа хэвлэн авч хувилан бусад шаардлагатай материалуудын хамт илгээнэ. Эдгээр өргөдлийн материалууд баталгаат шуудангаар (DHL or EMS) илгээгдэх, биеэрээ хүргэж ирэх. 

 

Өргөдөл гаргагч нь Англи эсвэл Солонгос хэл дээрх бичиг баримтын эх хувийг оруулах шаардлагатай. Хэрвээ эх хувь нь өөр хэл дээр бол Англи юмуу Солонгос хэл рүү хөрвүүлэгдсэн байх. 

 

? Шуудангийн баталгаат хаяг: Солонгос: 서울특별시 서대문구 연세로 50 연세대학교 대학원 행정팀 우편번호) 120-749  Англи: The Graduate School of Yonsei University 50 Yonsei-ro, seodaemun-gu, Seoul 120-749, Republic of Korea

? Биеэр хүргэх хаяг: Sinchon Campus - Graduate School Office (2nd floor, Stimson Hall) Wonju Campus - Wonju Research Unit (104, Administrative Services) Wonju Medical School - Wonju Medical School Office Registrar

1) Шаардагдах бичиг баримтууд

 

   (1) Бүрэн бөглөсөн анкет (онлайнаар бөглөсөн анкетаа хэвлэн гаргах)   ※ Өргөдөл гаргагч нь иргэний үнэмлэхийн стандартыг хангасан зураг оруулах.   

 

(2) 2 ширхэг өмнөх их сургуулийн эсвэл төгссөн сургуулийн 2 багшийн тодорхойлсон захидал. (стандарт заагдаагүй)

 

 (3) Албан ёсны Баклаврын зэргийн дипломны 1 ширхэг хуулбар (эсвэл дипломоо авхаар хүлээгдэж байгаа баталгаа) мөн албан ёсны дүнгийн хуулбар: Магистр, Докторын зэрэгт өргөдөл гаргагч 2уланд шаардлагатай. 

  (4) Албан ёсны Магистрын зэргийн дипломны 1 ширхэг хуулбар (эсвэл дипломоо авхаар хүлээгдэж байгаа баталгаа) мөн албан ёсны дүнгийн хуулбар: зөвхөн Докторын зэрэгт өргөдөл гаргагчид шаардлагатай. 

  (5) Суралцах төлөвлөгөө (стандарт заагдаагүй)  

 (6) Боловсролын хүсэлтийн бүртгэлийн маягт (Graduate School website-с татаж авах)        (Өргөдөл гаргагч нь Солонгос улсын сургууль төгссөн бол шаардлагагүй)  

  (7) Мэдээллээс чөлөөлөх магт (Graduate School website-с татаж авах)        Сургуулийн амжилтуудын зөвшөөрлийн үнэмлэх (Өргөдөл гаргагч нь Солонгос улсын сургууль төгссөн бол шаардлагагүй.) 

  (8) Хадгаламжийн баталгаа: Оюутан эсвэл ивээн тэтгэгчийн хөрөнгийн баталгаа хамгийн багадаа US $10,000 байх (дор хаяж сар байсан байх); эсвэл мөнгөн гуйвуулгын батламж юмуу US $10,000 тэнцхүйц хэмжээний мөнгөн дэвсгэрт.  

 (9) Ивээн тэтгэгчийн баталгаа (анкетнд спонсорын гарын үсэгтэй байх)   

(10) Өргөдөл гаргагчийн пасспортын хуулбар 

  (11) A copy of 居民身分證 (зөвхөн Хятадын өргөдөл гаргагчид)   

(12) 2 % пасспортын зураг (зөвхөн Хятадын өргөдөл гаргагчид)    

(13) Солонгос хэлний түвшингийн шалгалтын онооны эх хувь (жишээ нь: KLPT эсвэл TOPIK) мөн Англи хэлний түвшингийн шалгалтын оноо (жишээ нь: TOEFL, TEPS, эсвэл IELTS).   ※ Өргөдөл гаргагч нь Хятадад сургууль төгссөн бол Боловсролын амжилтийн хүсэлтын маягтын эх хувь мөн Хятадын дээд боловсролын оюутны мэдээлэлд гарсан Баклаврын эсвэл Мастерын зэргийн дипломны хуулбар “敎育部學位與硏究生敎育發展中心”(http://www.cdgdc.edu.cn/) ※ Элсэлтийн маягт татаж авах Graduate School website (http://graduate.yonsei.ac.kr)

 

 

  2) Нэмэлт шаардлагууд   (1) Өргөдөл гаргагчийн эцэг эх нь гадаадын иргэн бол:        (a) Нэг хувь өргөдөл гаргагчын эцэг эхийн/асран хамгаалагчын яс үндэсний гэрчилгээ – Хятад улсын оюутануудад, 호구부 оруулах.

       (b) Нэг хувь өргөдөл гаргагчын гэр бүлийн/асран хамгаалагчын харилцан холбооны албан ёсны гэрчилгээ (жнь: төрсний гэрчилгээ, иргэний нийгмийн байдал; état civil; гэх мэт.) - Хятад улсын оюутануудад, хэрвээ 호구부 эцэг эхийг нотловол indicates the parents; there is no need to submit this document.

      (c) Нэг хувь өргөдөл гаргагчын гадаадын бүртгэлийн үнэмлэх (өргөдөл гаргах хугацаанд өргөдөл гаргагч нь Солонгос оронд оршин суугаа бол хэрэглэж болно)        

(d) Нэг хувь өргөдөл гаргагчын гэр бүлийн бүртгэл (Солонгос гаралтай олон улсын өргөдөл гаргагчдад тохиромжтой)

  (2) 16н жилийн боловсрол гадаадын оронд эзэмшсэн хүмүүст: (өргөдөл гаргагчын эцэг эх/асран хамгаалагч нь Солонгос иргэн биш бол хэрэглэж болохгүй) энэ хэсэгт өргөдөл гаргагч нь бүх хугацааны суралцсаж төгссөн байдлаа батлах дүнгийн хуулбар оруулсан байх (жнь: бага, дунд, ахлах болон их сургууль). 

 

3) Тусгай тэнхимүүдийн нэмэлт шаардлагууд

Тэнхим

Нэмэлт шаардлага

Анагаах ухаан Medicine

Англи хэлний шалгалтын албан ёсны оноо (оноо нь зөвшөөрөл гарах хүртэл дүгнэгдэнэ) An official English test score(Scores will be evaluated during admission decisions)

Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан Medical Sciences

Англи хэлний шалгалтын албан ёсны оноо (оноо нь зөвшөөрөл гарах хүртэл дүгнэгдэнэ) An official English test score(Scores will be evaluated during admission decisions)

 

  4) Тэтгэлэгийн нэмэлт шаардлага     Тэтгэлэгт хүсэлт гаргагч нь дараах 3н бичиг баримт бүрдүүлэх шаардлагатай (тэтгэлэгийн зааврын 10р хэсэгт заагдсан):       (1) Товч намтар (ажилын тодорхойлолт оруулсан байх)

      (2) дараах 3н бичиг баримтын аль нэгийг оруулах: Солонгос хэлний шалгалтын гэрчилгээ (KLPT, TOPIK); TOEFL, TEPS, IELTS-н албан ёсны шалгалтын оноо эсвэл өөр ямар нэгэн зөвшөөрөгдсөн албан ёсны англи хэлний шалгалтын оноо (зөвхөн Global Leader Fellowship мөн , Outstanding Foreign Student Scholarship I -н тэтгэлэгт өргөдөл гаргагчид)            зөвхөн 2 жилийн хугацаандаа байгаа шалгалтын оноо хүчин төгөлдөр болно.       (3) Ёнсэй их сургуультай гэрээт Их сургуулийн захиралын тодорхойлсон захидал (зөвхөн Global Leader Fellowship-д өргөдөл гаргагч)

 

7. Чухал сануулга 

 

1) Бүх шаардлагатай бичиг баримт эх хувиар байх. Солонгос, Англи хэл дээрх биш бичиг баримтууд Англи хэл дээр орчуулагдсан байх. 2) Өргөдөлийн төлбөр буцаан олгогдохгүй ба бүх бичиг баримт эргэн олгогдохгүй. 3) Өргөдөл гаргагч зөвхөн нэг тэнхимд өргөдөл гаргана (2 болон түүнээс дээш тэнхимд өргөдөл гаргах хориотой). 4) Хэрэв шаардлагатай бичиг баримтын буруу эсвэл хуурамч илрэвэл, өргөдөл гаргагчийг цуцална. 5) D-2 төрлийн визтэй оюутанууд Солонгост 90с дээш хоног байрлахыг хүсэгч нь орон нутгийн гадаадын иргэдийн асуудал хариуцсан албан газар эсвэл салбар албанд очин гадаадын иргэний бүртгэлийн үнэмлэх-нд Солонгос улсад орж ирснээс хойш 90 хоногийн дотор хүсэлт гаргах хэрэгтэй.  6) Өргөдөл гаргагч нь шаардлагатай материалаа материал хүлээн авах хугацааны дотор оруулаагүй бол сонголт хийх явцаас хасагдана.  7) Өргөдөл гаргагчийн Англи нэр, төрсөн он сар өдөр нь пасспорт-н дээрхтэй таарж байх ёстой. 8) Яаралтай мэдээлэл текстэн зурвас мөн и-майл хаягаар илгээгдэнэ. Өргөдөл гаргагч нь эцэг эхийн/асран хамгаалагчийн утасны дугаар болон и-майл хаягыг оруулсан байх ёстой. 9) Шинээр элсэж буй оюутанууд эхний семестр-дээ орхих мөн тасалж болохгүй (зөвхөн цэргийн алба эсвэл өвчний(эмнэлгийн гэрчилгээний баталгаатай байх) улмаас бол зөвшөөрнө)

 

8. Ерөнхий материал өгөх дэс дараалал  

 

Онлайнаар материал өгөхийн өмнө дараахыг нэг сайн хараарай:  1. Онлайнаар материал өгөх   1) Онлайнаар өгч буй бүх материал нь  Jinhak гэх интернет материал авдаг компаниар дамждаг болно.    2) Материал хүлээн авах хугацаа: 4-19 (пүрэв) 9:30 ∼ 4-24 (мягмар), 2012; 15:00    Оюутнууд 4-24 (мягмар), 2012; 15:00 цагаас хойш өөрийнхөө мэдээлэлийг оруулах болон засалт хийж болохгүй.    3) Дэс дараалал       (1) Ёнсэй их сургуулийн вэб хуудас руу орох http://graduate.yonsei.ac.kr.       (2) Төлбөрийн журам: онлайнаар өгсөн зааварчилгаатай танилцана уу.        (3) Техникийн асуудал мөн тусламжаар Jinhak компанитай холбоо барина уу.           * Tel: (+82) (0)2. 1544. 7715           * Fax: (+82) (0)2. 722. 5453           * E-mail: help@jinhak.com 2. Материал шуудангаар илгээх   1) Бүрэн бөглөсөн анкет хэвлэж гаргасан байх ба бусад шаардлагатай материалын хамт материал хүлээн авах хугацаанд байх..       (1) Материал хүлээн авах эцсийн хугацаа            a. биеэрээ хүргэлт: 4-19 (пүрэв) ∼ 4-25 (лхагва), 2012; 9:30 - 17:00 (бямба, нямд амарна)             b. баталгаат шуудан (DHL or EMS), door-to-door delivery: 4-27 (Fri), 2012; 17:00 өмнө байх       (2) баталгаат шуудангийн хаяг:            Солонгос서울특별시 서대문구 연세로 50 연세대학교 대학원 행정팀 우편번호) 120-749             АнглиThe Graduate School of Yonsei University                    50 Yonsei-ro, seodaemun-gu, Seoul 120-749, Republic of Korea       (3) биеэр хүргэлт:            Sinchon Campus - Graduate School Office (2nd floor, Stimson Hall)            Wonju Campus - Wonju Research Unit (104, Administrative Services)            Wonju Medical School - Wonju Medical School Office Registrar       (4) Өргөдөл гаргагч нь шаардлагатай материалаа материал хүлээн авах хугацааны дотор оруулаагүй бол сонголт хийх явцаас хасагдана,  3. Чухал санамж    (1) Өргөдөл онлайнаар бүрэн бөглөгдсөн байх (зөвхөн MS Explorer 5.0 эсвэл түүнээс дээш хувилбар байх).    (2) Өргөдөл бөглөж дуусахад хэвлэн гаргахад эцсийн хуудсанд өргөдлийн дугаар харуулна.     (3) Сургуулийн хүрээ, хөтөлбөр, салбар, тэнхимээ сайн бодож сонгоорой. (онлайнаар анкет оруулсны дараа өөрчлөх боломжгүй)    (4) Нэр, төрсөн өдөр пасспортын мэдээлэлтэй тохирч байх ёстой.    (5) Яаралтай мэдээлэл текстэн зурвас мөн и-майл хаягаар илгээгдэх учир эцэг эхийн/асран хамгаалагчийн утасны дугаар болон и-майл хаягыг оруулсан эсэхээ дахин шалга    (6) Хэрэв шаардлагатай бичиг баримтын буруу эсвэл хуурамч илрэвэл, өргөдөл гаргагчийг цуцална.    (7) Нэмэлт дэлгэрэнгүй мэдээлэлээр Jinhak-н зааварчилгаатай танилцана уу.

 

9. Сургалтын болон байрны мэдээлэл 

 

1. 2012 оны шинэ элсэн орж буй оюутнуудын сургалтын төлбөр *

(Солонгос Вон-р)

Салбар

Элсэлтийн төлбөр

Сургалтын төлбөр

Бусад

Нийт

Хүмүүнлэгийн ухаан Liberal Arts Нийгмийн шинжлэх ухаан I Social Sciences I

1,028,000

4,596,000

31,000

5,655,000

Хүмүүнлэгийн ухаан Нийгмийн шинжлэх ухаан II (сэтгэл судлал, Номын сан болон мэдээлэлийн шинжлэх ухаан, сэтгэхүйн шинжлэх ухаан) 

 

Liberal Arts Social Sciences II (Psychology, Library and Information Sciences, Cognitive Sciences)

1,028,000

4,678,000

31,000

5,737,000

Хууль Law(LL.M)

1,028,000

6,869,000

31,000

7,928,000

Эдийн засаг, бизнес Economics & Business

1,028,000

4,622,000

31,000

5,681,000

Байгалийн шинжлэх ухаан I Natural sciences I

1,028,000

5,549,000

31,000

6,608,000

Байгалийн шинжлэх ухаан II (Мэдээллийн боловсруулалтын шинжлэх ухааны инженер) Natural sciences II (WCU-Computational Science and Engineering)

1,028,000

5,840,000

31,000

6,899,000

Инженерчлэл I (Инженер, биотехнологийн сургуулиудын тэнхимүүд) 

 

Engineering I (Departments under the School of Engineering and Biotechnology) 

1,028,000

6,631,000

31,000

7,690,000

Инженерчлэл II (инженертэй холбоотой ба салбар хоорондын хөтөлбөр)

Engineering II (Engineering related and Interdisciplinary programs)

1,028,000

6,520,000

31,000

7,579,000

Инженерчлэл III (инженертэй холбоотой ба салбар хоорондын хөтөлбөр)

Engineering III (Engineering related and Interdisciplinary programs)

1,028,000

8,620,000

31,000

9,679,000

Хөгжим Music

1,028,000

7,082,000

31,000

8,141,000

Анагаах ухаан болон шүдний Medicine and Dentistry

1,028,000

7,380,000

31,000

8,439,000

Эм зүй Pharmacy

1,028,000

6,260,000

31,000

7,319,000

  (1) "Бусад" төлбөрт дараах төлбөрүүд орно:

(Солонгос Вон-р)

Оюутны холбооны төлбөр

11,000

Ёнсэй их сургуулийн Харилцан туслалцах холбооны төлбөр

15,000

Оюутны үйл ажиллагааны төлбөр

5,000

Нийт

31,000

(2) Салбарын мэдээлэл

Хүмүүнлэгийн ухаан Нийгмийн шинжлэх ухаан I Liberal Arts and Social Sciences I

Korean language and literature, Chinese language and literature, English language and literature, German language and literature, French language and literature, Russian language and literature, History, Philosophy, Sociology, Theology, Education, Political science, Public Administration, Law, International relations, Interdisciplinary Programs <Comparative literature, Korean studies, Area studies, Language and information studies, Medical law & ethics, Cultural and Gender studies, Korean Unification studies, Social welfare, Medical Humanity and Social Medicine>

Хүмүүнлэгийн ухаан Нийгмийн шинжлэх ухаан II Liberal Arts and Social Sciences II

Psychology, Library and Information Sciences, Interdisciplinary Program<Cognitive studies>

Эдийн засаг, бизнес Economics & Business

Economics, Business Administration, Applied Statistics, Management Information, Interdisciplinary Programs <Technology and Business Administration, Design Management, Venture Entrepreneurship>

Байгалийн шинжлэх ухаан I Natural Sciences I

Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Earth System Sciences, Astronomy, Atmospheric Science, Biochemistry, Physical Education, Sports and Leisure Studies, Clothing &Textiles, Food and Nutrition, Housing & Interior design, Child & Family Studies, Human Environment & Design, Nursing, Dental Hygiene, Public Health, Biological Science and Technology, Medical Technology, Health Administration, Rehabilitation Therapy, Radiological Science, Computer Science, Visual Communication Design, Industrial Design, Packaging, Integrated OMICS for Biomedical Science, Interdisciplinary Programs <Biostatistics and Computing, Nano Science and Technology, Functional Genomics, Science of Aging, Nano Medical>

Байгалийн шинжлэх ухаан II Natural Sciences II

WCU-Computational Science and Engineering

Инженерчлэл I Engineering I

Chemical & Biomolecular Engineering, Electrical & Electronics Engineering, Architectural Engineering, Urban planning Engineering, Civil Engineering, Mechanical Engineering, Material Science and Engineering, Industrial Information Engineering, Computer Science, Biotechnology

Инженерчлэл II Engineering II

Environmental Engineering, Biomedical Engineering, Interdisciplinary Programs <Biomaterial Science and Engineering, Biomedical Engineering, Hydrogen & FuelCell, Information Storage Engineering, Clean Technology, Biometrics>

Инженерчлэл III Engineering III

Integrated Technology

Хөгжим Music

Music

Анагаах ухаан ба шүд Medicine and Dentistry

Medicine, Dentistry, Medical Sciences, Applied Life Science, Interdisciplinary Programs <Speech Pathology>

Эм зүй Pharmacy

Pharmacy

  (3) Судалгаа шинжилгээний хөтөлбөр: сургуулийн төлбөрийн 50%, оюутны холбооны төлбөрөөс чөлөөлөгдөнө. 

 

2. Дотуур байрны мэдээлэл   1) Хязгаарлалт      (1) Muak 1?2 оюутны байр: Сөүлээс гадуурх бүсээс ирсэн оюутнууд, баклаврын коллеж, магистр докторын голч нь 2.7с дээш үзүүлэлттэй оюутнуудад         (a) Материал өгөх хугацаа: онлайн өргөдөлийг Muak дотуур байрны вэб хуудсанд бөглөх http://web.yonsei.ac.kr/housing         (b) Шаардлагатай материал              * Солонгосын иргэн: оршин суугаа үнэмлэхийн эх хуви     * Олон улсын оюутан: гадаадын иргэдийн бүртгэлийн үнэмлэхийн нэг хувь хуулбар (сургуульд элсэгч) эсвэл пасспорт (бусад)              * Гадаадын оршин суугч: гадаад иргэний байдлын үнэмлэхний эх хувь      (2) Muak 3 оюутны байр: анагаах, шүд болон сувилхуйн ухааны оюутнууд      (3) Олон улсын байр: солилцооны, олон улсын, орон нутгийн оюутнууд           * Онлайнаар өргөдөл гаргах вэб хуудас http://ih.yonsei.ac.kr       (4) SK глобал байр: Солилцооны, Олон улсын, Орон нутгийн оюутнууд           * Онлайнаар өргөдөл гаргах вэб хуудас http://ih.yonsei.ac.kr   2) Холбоо барих мэдээлэл      (1) Muak 1?2 оюутны байр: (+82) (10) 2123-1000/1100    (2) Muak 3 оюутны байр: Анагаах ухааны тэнхим (2228-2023), Шүд (2228-3019), Сувилахуйн (2228-3236) (Анагаах ухааны тэнхим, нийгмийн эрүүл мэнд, хавсарга амьдралын ухааны тэнхимийн оюутнууд тухайн тэнхимтэй холбоо барих)      (3) Олон улсын байр, SK глобал байр: (+82) (02) 2123-3613  3) Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авхыг хүсвэл Ёнсэй их сургуулийн вэб хуудасны "Campus Life" хэсгээс авна уу (http://www.yonsei.ac.kr)  4) Wonju campus: (+82) (033) 760-0898  5) Wonju campus-н анагаах ухааны тэнхим: (+82) (033) 741-0224  

 

10. Тэтгэлэгийн удирдамж 

 

- Өргөдөл гаргагч дараах тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой. - Тэтгэлэг өргөдөл гаргах нь сургуульд элсэн орсны дараа боломжгүй. Зөвхөн өргөдөл гаргах хугацаанд боломжтой.  - Байнгын семестрын тодорхойлолт: Магистр, Докторын эхний 4н семестр болон нэгтгэсэн хөтөлбөрийн эхний 6н семестр. 1) Seoul Campus   (1) Global Leader Fellowship ( Анагаах ухааны шинжлэх ухааны мэргэжилд боломжгүй)       - Зөвшөөрөгдөх хэмжээ: нэг жилд 15 оюутан (хамгийн ихдээ)        - Хязгаарлалт: Өргөдөл гаргагч дараах 2 ((1.1) (1.2)) нөхцөл хангасан байх:        (1.1) Доорх 3н шаардлагын аль нэгийг хангасан байх:         a. Өргөдөл гаргагч нь Ёнсэй их сургуультай гэрээт Их сургуулийн захиралын тодорхойлсон захидалтай байх (энэ хөтөлбөрийн их сургуулийн жагсаалт дараах хаягаар шалга http://oia.yonsei.ac.kr)         b. Мэргэжлийн эсвэл өндөр албанд багадаа 3н жил ажилласан ажлын туршлагатай байх         c. Өндөр голчтой байх       (1.2) Доорх 2н аль нэгтэй байх:         a. Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтын 4 болон түүнээс дээш байх (TOPIK, KLPT)         b. Өргөдөл гаргагч нь Англи хэлний түвшин тогтоох шалгалтын багадаа доор заасныг авсан байх:

TOEFL

IELTS

TEPS

PBT

CBT

IBT

550

210

80

5.5

550

          - Шалгаруулах үйл явц: Global Leader Fellowship-н комиссоос тэнхимийн удирдлага болон зөвлөгч багшаас санал болгосон групп оюутнуудаас эцсийн шатанд хянана.          - Тэтгэлэг: Сургалтын бүх зардал (элсэлтийн төлбөр орно) мөн эхний семестрт цалинтай. Хэрвээ тэтгүүлэгчийн голч 3.4с дээш семестр бүрт гарсан тохиолдолд үргэлжлүүлэн тэтгэлэгээ авах болно.   (2) Outstanding Foreign Student Scholarship I (Анагаах ухааны шинжлэх ухааны мэргэжилд боломжгүй)        - Зөвшөөрөгдөх хэмжээ: жилд 50 оюутан (хамгийн ихдээ)        - Хязгаарлалт: Өргөдөл гаргагч дараах 2 ((2.1) (2.2)) нөхцөлийн аль нэгийг хангасан байх       (2.1). Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтын 4 болон түүнээс дээш байх (TOPIK, KLPT)       (2.2). Өргөдөл гаргагч нь Англи хэлний түвшин тогтоох шалгалтын багадаа доор заасныг авсан байх:

TOEFL

IELTS

TEPS

PBT

CBT

IBT

550

210

80

5.5

550

        - Шалгаруулах үйл явц: Global Leader Fellowship-н комиссоос тэнхимийн удирдлага болон зөвлөгч багшаас санал болгосон групп оюутнуудаас эцсийн шатанд хянана.        - Тэтгэлэг: Сургалтын бүх зардал эхний семестрт (элсэлтийн төлбөр орно). Хэрвээ тэтгүүлэгчийн голч 3.4с дээш семестр бүрт гарсан тохиолдолд тэтгэлэгээ үргэлжлүүлэн авах болно.   Тухайн тэнхимийн нөхцөл байдлаас хамааран цалин олгогдож магадгүй. (Тэнхимтэйгээ холбоо тогтоох)  (3) Outstanding Foreign Student Scholarship II (Анагаах ухааны шинжлэх ухааны мэргэжилд боломжгүй)        - Зөвшөөрөгдөх хэмжээ: Тэнхимийн удирдлага болон зөвлөгч багшаас санал болгосон оюутнууд       - Тэтгэлэг: эхний хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрийн хагасыг (элсэлтийн төлбөрийн хагас орно) 2) Wonju Campus   (1) Докторын Outstanding Foreign Student тэтгэлэг        - Шалгаруулах үйл явц: Тэнхимийн удирдлага болон зөвлөгч багшаас санал болгосон шинээр элсэн орсон оюутнуудаас хүсэлт гаргагчийг хянана.       - Зөвшөөрөгдөх хэмжээ: нэг семестрт нэгж коллежийн 2 Докторын оюутан (нэгдгэсэн хөтөлбөрийн оюутанууд орно)       - Тэтгэлэг:         ¤ Сургалтын бүх төлбөр (элсэлтийн төлбөр орно)         ¤ Дотуур байрны төлбөр         ¤ RA тэтгэлэгт сонгогдсон оюутнуудад зөвхөн           * 400,000 KRW нэг сард (зөвхөн семестрын турш, 7, 8, 1, 2р сар орохгүй)          ¤ Хэрвээ семестр бүрт тэтгүүлэгчийн голч нь 3.4с дээш бол дараагийнхаа тэтгэлгийг үргэлжлүүлэн авна.   (2) Магистрын Outstanding Foreign Student тэтгэлэг        - Шалгаруулах үйл явц: Тэнхимийн удирдлага болон зөвлөгч багшаас санал болгосон шинээр элсэн орсон оюутнуудаас хүсэлт гаргагчийг хянана.        - Зөвшөөрөгдөх хэмжээ: нэг семестрт нэгж коллежийн 1 Магистрын оюутан (тоо нь коллежээс тохируулагдаж болно)        - Тэтгэлэг:          ¤ Сургалтын хагас төлбөр (элсэлтийн хагас төлбөр орно)          ¤ Хэрвээ семестр бүрт тэтгүүлэгчийн голч нь 3.4с дээш бол дараагийнхаа тэтгэлгийг үргэлжлүүлэн авна.  ※ Тэтгэлэгийн талаар илүү дэлгэрэнгүйг энэ хаягаар лавлана уу ysgrad@yonsei.ac.kr.

 

11. Student Visa 

 

1) Sojourn status: D-2 2) Where to Apply: Local Korean Embassy or Consulate  ※For citizen of China, Cuba, Iraq, and Afghanistan, the university requests for visa issuance and delivers the approval number to the student. 3) Required Documents:    a. Certificate of final education    b. Certificate of Admission         (1) Admitted students will be notified via personal e-mail and asked to receive the Certificate of Admission via mail, or by visiting the Graduate School office.        (2) This letter will be issued to admitted students by the Graduate School Office.        (3) The standard letter of admission will be issued by mail, or visit. (Takes about 1 month)        (4) For students from China, Cuba, Iraq, and Afghanistan, Recognition of Visa Issuance will be sent. (Takes about 2 months)

 

12. Departmental Interviews and Performance Assessment 

 

Some departments may require an interview or a performance assessment for the Department of Music after a thorough perusal of the required documents submitted. For the Fall 2012 applicants, the scheduled interview and performance assessment will take place on May 26 (Sat), 2012. Inquiries on the time and venue for the interview should be directed to the concerned departments listed below. For applicants in the Department of Music, please visit (http://music.yonsei.ac.kr) . 

DEPARTMENT

Telephone

Chinese Language and Literature

(+82) (0)2-2123-2285

History

(+82) (0)2-2123-2370

Psychology

(+82) (0)2-2123-7503

Business Administration

(+82) (0)2-2123-5474

Atmospheric Science

(+82) (0)2-2123-5680

Theology

(+82) (0)2-2123-2896

Political Sciences

(+82) (0)2-2123-2940

Public Administration

(+82) (0)2-2123-5956

Sociology

(+82) (0)2-2123-2420

Law

(+82) (0)2-2123-2995

Music

(+82) (0)2-2123-3560

Child and Family Studies

(+82) (0)2-2123-3145

Human Environment and Design

(+82) (0)2-2123-3097

Education

(+82) (0)2-2123-3170

Physical Education

(+82) (0)2-2123-3185

Culture and Gender Studies

(+82) (0)2-2123-6221

 

Бэлтгэсэн : Ням- Осор Отгонбилэг

 

СОЛОНГОС ХЭЛ СУРЦГААЯ ГРУПП

 

http://www.facebook.com/groups/189990601083802/

 

БНСУ дахь Нийгмийн Ардчилал Монголын Залуучуудын Холбоо

 

http://www.facebook.com/groups/namzhkorea/다운로드.jpg

profile